Aktuální kázání

Kázání pronesené 21. května 2023 pastor Renatou Firlovou
v Bludovicích v den konfirmace

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: 
Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Neboj se, já budu s tebou. (Iz 43,1 a 5)

Milí konfirmandé, vážené rodiny, drazí shromáždění, milé sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu!

Přemýšlela jsem nad Božím slovem, které dnes chci adresovat našim konfirmandům. To, co je pro mě důležité, je Boží zaslíbení: Neboj se, já jsem s tebou! Autor knihy Barva noci vypráví svůj příběh z dětství. Jako malý kluk měl strach ze tmy. Kvůli tomu často nemohl usnout. Ale vedle jeho pokoje byl vždy jeho otec. Pracoval dlouho do noci. Když syna popadl strach, zavolal: Tati, jsi tu? Pokaždé přišla odpověď: Jenom spi, jsem tady. Po tomto ubezpečení malý chlapec dokázal usnout. Když vyrostl, řekl: otec mi nikdy nepřišel rozsvítit světlo, i když by se mi to líbilo, ale dal mi něco lepšího. Ubezpečil mě o své přítomnosti. Světlo by mě nechalo o samotě. Přítomnost mého otce bylo to, co jsem potřeboval.

Přítomnost někoho v našem životě, kdo je nám vždy po boku, je to, co Pán Bůh zaslibuje svým dětem. Toto vám chci, milí konfirmandé, dnes připomenout. Pán Bůh zaslíbil, že bude vždy s vámi, a na to nikdy nezapomeňte.

Dnešní text dosvědčuje, že každého z nás dokonce povolal naším jménem. Jméno jsme dostali nejen při narození v nemocnici, ale tím jménem jsme byli pokřtěni a dnes, milí konfirmandé, svůj křest – smlouvu s Hospodinem – dnešní slavností potvrzujete. Bůh zná vaše jméno. Jméno, které nosíme celý život. Jméno, které je naší součástí, které je zapsané v matrikách. Naším jménem nás oslovují rodiče, známí, kamarádi. Vaším jménem vás Pán Bůh i dnes volá a ujišťuje o své lásce.

Nyní se obrátím ke každému z vás osobně.

Adam – toto jméno nacházíme hned na začátku Bible. Tímto jménem byl nazván první člověk na zemi. Adam – člověk. Adam nám připomíná, že nás Pán Bůh stvořil, že nám dal život. Náš život není náhoda, ale Boží záměr. Když nás Bůh stvořil, ví o nás, o našich trápeních a radostech. S tím vším souvisí i to, že se Bůh o nás stará. Touží, abychom zůstali v jeho náručí. Adame, tvé jméno nás ujišťuje o tom, že nás Bůh nejen stvořil, ale že se o nás stará a chce, abychom celý život prožili v jeho blízkosti. 

Michaela – jméno hebrejského původu. Jeho mužskou variantu jsme dali svému prvnímu synovi. Toto jméno znamená: Kdo je jako Bůh? V Bibli se nachází mnoho příběhů, lidí a králů, kteří se o tom přesvědčili. Když si Boha porovnali s někým, kdo není živý, vždy vyznali, že není Boha jako ten náš –  živý, svrchovaný, mocný. Když byl Daniel vhozen do lví jámy, král mu před tím připomněl, že jej snad jeho Bůh zachrání. Poté, co se ráno přesvědčil o tom, že Daniel žije, vyznal: není nad Danielova Boha. Když byli vhozeni do ohnivé pece Danielovi kamarádi a nic se jim nestalo, král je rozkázal vytáhnout a pak vyznal: není nad vašeho Boha. Kdo je jako Bůh? Ať i my můžeme vyznávat: Nikdo není jako náš Bůh.

Joanna –  jméno je hebrejského původu a znamená: Bůh je milostivý. To je velká jistota pro každého z nás. K milostivému Bohu můžeme přijít vždy, za jakýchkoliv okolností: s lítostí, s pokorou, s bázní. Bůh nás nikdy nepošle pryč. Nikdy na to nezapomeňte. Nepotřebujeme být lepší, dokonalejší, abychom přišli k Pánu Ježíši Kristu. S ním je to stejné, jak tomu bylo s otcem marnotratného syna, který od otce odešel. Nějakou dobu si žil svým životem, ale jednoho dne klesl ve svém životě až na samé dno. Rozhodl se vrátit k otci. A o čem se přesvědčil? Otec jej přijal – bez výčitek. Nezapomeňte na to, že Bůh je milostivý, že nás vždy přijme, když jej budeme hledat. 

Ondřej. Co vás napadne, když slyšíme toto jméno? Jeden z učedníků Pána Ježíše se jmenoval Ondřej, jeho bratr rovněž náležel k Ježíšovým učedníkům. O Ondřejovi čteme, že se rozhodl následovat Ježíše. Bylo odvážné stát se Ježíšovým učedníkem.  Ondřej měl odvahu klást Ježíši důležité otázky. Ptal se jej, kdy nastane konec světa, dokonce přivedl za Ježíšem chlapce, který měl pět chlebů a dvě ryby. Ondřej, který se rozhodl následovat Ježíše, přicházel s podnětnými otázkami, na které hledal odpověď. Poté, co Ježíš vystoupil na nebesa, patřil k těm, kteří o něm mluvili dál. Ondřej zůstal Bohu věrný.

Adame, Michaelo, Joanno a Ondřeji, 
následujte Ježíše Krista a buďte mu věrni i po konfirmaci.

nahoru