Aktuální kázání

Kázání pronesené pastor Renatou Firlovou v neděli 29. května 2022 u příležitosti konfirmace

Slovo Boží, které nás bude provázet dnešním zamyšlením, nacházíme ve 4. Knize Mojžíšově (10,29)

Mojžíš řekl Chóbabovi, synu Midjánce Reúela, svého tchána: „Táhneme k místu, o kterém Hospodin prohlásil: Dám vám je. Pojď s námi, prokážeme ti dobro. Vždyť Hospodin přiřkl Izraeli vše dobré.“ On mu však odpověděl: „Nepůjdu; chci jít do své země a do svého rodiště.“ Mojžíš řekl: „Neopouštěj nás, prosím! Znáš přece na poušti místa, kde můžeme tábořit; buď naším průvodcem. Když půjdeš spolu s námi a dostaví se to dobro, které nám chce Hospodin prokázat, prokážeme dobro i my tobě.“ I táhli od hory Hospodinovy tři dny cesty a schrána Hospodinovy smlouvy táhla po tři dny cesty před nimi, aby jim vyhlédla místo odpočinutí. A když táhli z tábora, býval ve dne nad nimi Hospodinův oblak.

Milí konfirmandé, vážené rodiny našich konfirmandů, drazí shromáždění, milé sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu!

Dnešní den jsme se začetli do příběhu ze Starého zákona. Ten nás přivádí do tábora izraelského lidu, který je na cestě do zaslíbené země. Putující lid, který odešel z Egypta, již asi rok táboří pod horou Sinaj, kam za nimi před rokem přišel Mojžíšův tchán Jetro, aby mnohé věci Mojžíšovi poradil. Pravděpodobně s Jetrem do tábora přišel i jeho syn Chóbab, nad nímž se chci dnes, v den konfirmace, s vámi zamyslet. Chóbab žil asi rok uprostřed Božího lidu. Jaký to byl rok? Můžeme říct, že během této doby se o Bohu mnohé věci dozvěděl a na vlastní oči se přesvědčit o tom, jak velký je Bůh. Slyšel o mocných divech v Egyptě, o překročení moře, o záchraně před faraonovým vojskem. Během tohoto roku byl svědkem, jak Bůh promlouvá ke svému lidu, jak jim předal Desatero, dokonce jak sestupoval v oblaku na tábořiště, aby se se svým lidem setkal. Viděl zázraky, ale i Boží tresty během doby, kdy žil pod horou s Božím lidem.

Nastal druhý rok, druhý měsíc a 20. den putování a v táboře se něco zvláštního odehrávalo. Hospodinův oblak se totiž zvedal a lid věděl, že se musí sbalit a putovat dál. Cesta do zaslíbené země bude pokračovat. Je čas jít dál. Uprostřed všeho balení a chystání se na cestu se Chobáb rozhoduje. Přemýšlí o tom, že s lidem dál nepůjde! Zvažuje, že se vrátí domů. Ale před Chobábem stojí Mojžíš, který jej nabádá k tomu, aby byl součástí onoho putujícího lidu. Zvolá: „Pojď s námi!“ Chobáb však odpoví: „Nepůjdu!“

Je to zvláštní situace. Tento mladý muž o mnohém slyšel, mnohé viděl, přesto se chce vrátit. Zde udělám jedno zastavení. Připomíná mi totiž dnešní situaci, milí konfirmandé! Byl čas, kdy jsme se setkávali, kdy jste v naší výuce poznávali Hospodina. Dnes je den vaší konfirmace, kdy budete vyznávat věrnost Pánu Bohu. Z mého pohledu stojíte na rozcestí a musíte se rozhodnout.

Dosud jsem musel chodit jen na vyučování, ale co bude po konfirmaci? Boží slovo nás dnes zve k tomu, abychom se vydali s Božím lidem na cestu, která vede k Bohu! Pojď za Ježíšem Kristem!

Přestože Chobáb řekl – nepůjdu – Mojžíš to s ním nevzdal a přesvědčoval jej dál: volá, přemlouvá, nakonec předkládá tři argumenty.   

Mojžíš nejprve nabízí zemi, kterou zaslíbil Bůh a která bude patřit jeho lidu.  Zemi, která bude oplývat medem a mlékem, v níž bude vládnout Hospodin. Boží lid bude bydlet v zaslíbené zemi! Mojžíš apeluje na Chobába, aby si to dobře rozmyslel. Nabádá, že když půjde dál, stane se součástí toho, co Bůh svému lidu připravil!

I nás zve Hospodin k následování a zaslibuje, že nás dovede do své země a bude navěky se svým lidem.

Když půjdeš za ním, přivede tě k sobě! Nezabloudíš, nezahyneš. Máme velký Boží slib, který se týká naší budoucnosti. Hospodin nás přivede k sobě, do své země, když půjdeme za ním!

Mojžíš dále vyslovuje druhý důvod: „Hospodin ti prokáže dobro.“ Pod tímto pojmem si můžeme představit bezstarostný, bezproblémový život v přepychu a nadbytku. Toto však Bůh nezaslibuje, má pro nás mnohem hlubší obdarování. Bude ti dobře, protože i v čase zkoušek tě neopustí. Bude ti dobře, protože i v boji s nepřítelem ti bude pomocí. Tvůj život naplní pokojem, jaký nemůže dát svět, a to bez ohledu na okolnosti, kterými budeš procházet. Izraelský lid putoval po poušti do zaslíbené země. Putování pouští není snadné: přes den žár, v noci chlad. Ale po celou dobu se o ně Bůh staral: ochraňoval je, sytil, vedl, i když prožívali těžké chvíle.

Pozvání – pojď za mnou, tvůj život naplním pokojem, poznáš, jak velký je Hospodin – platí i nám.

Chobáb se nám v mnohém podobá! Bráníme se následovat Krista, protože si myslíme, že dobrý život budeme mít bez něho, ne s ním! Jak se mýlíme! Jedině Kristus nám může dát to, oč nepřijdeme!

Mojžíš dále zdůrazňuje: ty znáš místa v poušti, budeš našima očima! Můžeš využít obdarování, které máš. Tvůj život může být naplněn! Rozumíš krajině, po které jdeme! Rozumějme: Hospodin vedl svůj lid. Když se v oblaku zvedal, lid putoval, když klesal, lid tábořil na místě. Chobáb se vyznal v poušti, měl smysl pro detail – uměl vyhledat konkrétní místo. Bůh je vedl a Chobáb měl využít schopnosti a možnosti ohledně života v poušti. Bude hledat ty správná místa, když Hospodinův oblak zastaví. Mojžíš nabízí Chobábovi naplněný život: když půjdeš, tvůj život může být naplněný. Své obdarování můžeš použít pro Hospodina. Tvůj život může mít smysl v službě jiným i Bohu! Pojď s námi a Hospodin ti požehná naplněným životem. To, co jsi obdržel – obdarování a talenty – můžeš použít k jeho slávě! Proto třetí argument dnes zaznívá každému z nás a především vám, milí konfirmandé! Pojď za Ježíšem, za Hospodinem a služ mu různým obdarováním, které ti Bůh dal, protože sloužit Hospodinu se vyplatí.

Když měl Pán Ježíš 12 let, stejně jako vy, milí konfirmandé, řekl: musím být ve věcech svého otce! Kéž by to bylo i vaše vyznání! Jdu za Ježíšem, protože chci být v jeho službě!     Pojď a Bůh tě přivede k sobě domů. Pojď a Bůh tě zahrne dobrem po celý tvůj život! Pojď a tvůj život může být požehnáním, když svým obdarováním oslavíš Hospodina v jeho službě! Pojď! Neopouštěj Boží lid! Pojď s námi! Vše, co potřebuješ, je víra. Bůh ti dá vše, co zaslíbil, neopustí a tvému životu bude žehnat.

Chobáb se nevrátil domů, následoval Boží lid. V knize Soudců se dočteme, že obdržel zaslíbenou zemi.

Amen.

nahoru